Kung saan bihasa ang PNP at AFP

” Kung ang mga magsasaka ay nagtatanim ng palay at butil, ang PNP at AFP ay bihasa sa tanim-bala, tanim-baril at tanim-explosives.”–Danilo Ramos, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas chairperson