HOLY WEDNESDAY

Tula at imahe ng Panday Sining

 

Ang Ipokritong si Caiphas at
Ang Taksil na si Hudas

Taksil!
Mga taksil sa rebolusyon!
Nagpapanggap na lupigin ang Imperyo,
Ngunit traydor at may inaambisyon.

Paghahari ni Herod ay nais higitan.
Handang ipagpalit ang bayan
katumbas ng tatlumpung pilak,
salaping galing sa korapsyon,
sa bulsa ng mga gahaman.

Tuta!
Ipokrito! Taksil!
Ang may pakana ng bawat pasakit.
Langit at bayan,
bumubugso ang galit!
Paghuhukom ay darating
dahil sa masang dumaraing!

Templo’y sisirain!
Namamayaning sistema ay bubuwagin,
at sa ikatlong araw,
magbabangon ang masang inaapi

Susulong ang pinagsasamantalahan!
Lulupigin lahat ng ipokrito, taksil at gahaman!
Mapulang pag-aaklas ay dadagundong
Magtatagumpay ang rebolusyon!

 

(Inilimbag ng Panday Sining noong ika-28 ng Marso, 2018, Miyerkules Santo)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *