Entries by Kodao Productions

Ngalngal Sa Danas at Diskontento

Ito ay kuwento ng danas at diskontento hindi lamang ni JP. Ayon sa Sine Sanyata, “Hindi lang tinig ni JP ang ating maririnig. Isinasakatauhan ni JP ang boses ng kay raming Filipino na naghihirap ngayong pandemya. Si JP ay ang masang Pilipino—inaalipusta, niloloko, nilalapastangan, at etsa-pwera ang pag-iral. Sa katunayan, tayong lahat si JP.”

MonRam, 1944-2021

Unlike the moon you wrote about, I did / not know you were a secret poet / crafting paeans about the silent and glowing / orb across cloudless night skies / and shadow-throwing trees giving shelter / to comrades trekking dangerous mountain trails.