‘Tu Pug Imatuy?’

ni Rene Boy Abiva

 

Kung sukdulan na ang pagka-alipin

mainam pa’y tupdin

ng kaluluwa, bisig at kamao

ang pinakamatayog na tungkuin

ng bawat tao

sa mundo.

 

‘Sing linaw ng tubig sa bukal

ang utos ng Maykapal

sa Lumang Tipan

na ang tanging kabayaran

sa lahat ng lumalapastangan

sa tao, hayop at kalikasan,

sa buong santinakpan

ay ‘alang iba kundi kamatayan.

 

‘Sing talas ng palaso ni Achilles

ang katwiran ng mga Dakilang Pantas

sa ating kasaysayan.

Naririyan si Rousseau ng Pransya

si Locke ng Britanya

si Lincoln ng Amerika

at si Marx ng Alemanya

o ng sarili nating si Rizal ng Calamba

Bonifacio ng Tondo

Datu Paking ng Lake Sebu

at Parago ng Paquibato .

Na kung ganap naman nang tinalikdan

ng mga nahalal at naatasang mamuno

sa yaman at lakas ng buong bayan

ay nangagsipagtaksil sa taumbayan,

marapat ang mag-aklas!

at sila’y patalsikin,

usigin,

hulihin at litisin silang mga taksil

at iharap sila sa tunay na hukom

at ipatikim at iparanas sa kanilang kaluluwa

ang kabayaran ng kanilang kataksilan:

‘sang mapait na kamatayan

sa ngipin ng panabas at guillotine. 

 

‘Sing tatag ‘to ng paninindigan ni Ka Simon

umaalimbukay at nagniningas na gaya sa ‘sang pugon.

 

Agosto 14, 2018

Lunsod ng Queson, Maynila

 

*ang salitang Tu Pug Imatuy ay mula sa wika ng mga Lumad ng Mindanao na ang ibig sabihin ay The Right To Kill.