Renante Gamara: Ang CASER at ang manggagawang Pilipino

Panoorin at pakinggan natin ang kahalagahan ng repormang sosyo-ekonomiko na pag-uusapan sa peace talks para sa mga manggagawa.

Si Renante Gamara, beteranong organisador ng mga obrero, ay isang NDFP consultant. Bitbit niya ang interes ng uring manggagawa sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at Gubyerno ng Republika ng Pilipinas.