Posts

‘Isiwalat ang modus operandi ng pekeng pagpapasuko ng PNP’

“Ipinapanawagan ng KMU na ilantad at labanan ng mga manggagawa ang ganitong aktibidad ng rehimeng Duterte at mga ahenteng militar at intelligence nito laban sa kilusang-paggawa. Nananawagan kami sa lahat ng biktima ng ganitong atake na ilahad ang kanilang mga kwento at isiwalat ang modus operandi ng pekeng pagpapasuko ng PNP.” Elmer Labog, Tagapangulo, Kilusang Mayo Uno