Posts

KMP @ 30

PAGBATI SA IKA-30 ANIBERSARYO NG KILUSANG MAGBUBUKOD NG PILIPINAS
Hulyo 25, 2015
Rey Claro Casambre
Executive Director
Philippine Peace Center

Sa ngalan ng Philippine Peace Center, malugod kong binabati ang kasapian at pamunuan ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) sa Ika-30 Anibersaryo ng pagkakatatag nito.

Nakikiisa kami sa sambayanang Pilipino sa pagbati sa inyo sa lahat ng tagumpay na inyong natamo sa pangunguna sa mga hayag na pakikibaka ng masang magsasaka at manggagawang bukid laban sa pyudal at malapyudal na pang-aapi at pagsasamantala sa kamay ng mga lokal at dayuhang naghaharing uri.

Nagiging tumpak at mabisa ang pangunguna ninyo sa mga pakikibakang ito dahil mahigpit ninyo itong iniuugnay sa pakikibaka ng buong sambayanang Pilipino para sa pambansang pagpapalaya, tunay na demokrasya at katarungang panlipunan. Sa gayon ay nagiging makabuluhan at mahalaga ang ambag ninyo sa pagpupukaw, pag-organisa at pagpapakilos ng masang magsasaka bilang pangunahing pwersa ng pambansa-demokratikong rebolusyon.

Taas-kamao kaming nagpupugay sa lahat ng kasapi ng KMP at mga magsasakang martir na nag-alay ng pinakamataas na sakripisyo para sa mga pakikibakang ito.

Mahigpit na nasasapol ng KMP ang kahalagahan ng paggamit sa lahat ng larangan at pamamaraan ng hayag na pakikibaka para sa pagsulong ng demokratiko at pambansang interes ng sambayanang Pilipino. Kami sa PPC ay mapalad at natutuwang makasama ang KMP sa pagtutulak ng negosasyong pangkapayapaan para maihayag ang tunay na kalagayan at mga karaingan ng masang anakpawis at ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kagalingan. Aktibong lumahok ang KMP sa pagtutulak na mabuo at malagdaan ang Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) sa pagitan ng Gobyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). At matamang sumusubaybay at umaambag ang KMP sa pagbubuo ng mga panukala para sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms, kung saan ang Repormang Agraryo at ang karapatan at kagalingan ng mga magbubukid ay malalaki at mayor na mga usapin.

Puspusan at mapanlikhang nagagamit ng KMP ang reaksyunaryong Kongreso bilang isang plataporma sa pagtataguyod sa makauring interes ng masang magbubukid sa pamamagitan ng Anakpawis Party List at mga kaalyado nitong partido sa Blokeng Makabayan. Matingkad na halimbawa nito ang paglalantad sa CARP at CARPER at ang pagtataguyod ng Genuine Agrarian Reform Bill o GARB. Hindi rin nagpapabaya ang KMP sa pagtatanggol at pagtataguyod sa mga karapatang sibil, pulitikal at pang-ekonomya sa reaksyunaryong mga Korte, sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga hacendero at malalaking panginoong maylupa, o sa pagtatanggol sa mga magsasakang sinasampahan ng mga gawa-gawang kaso.

Malinaw sa KMP ang kahalagahan ng pandaigdigang pagkakaisa ng mga masang anakpawis. Aktibo itong lumalahok sa mga solidarity conferences at sa pagbubuo at pagpapalakas ng mga pormasyong anti-imperyalista tulad ng Asian Peasant Coalition at International League of People’s Struggle.

Sa kagyat, malaki ang nagagampanang papel, at malaki pa ang magagawa ng KMP sa puspusang paglalantad at paghihiwalay sa rehimeng US-Aquino, laluna dahil sa matingkad na katangiang cacique at malaking panginoong maylupa ni Benigo Simeon Aquino III, at dahil higit pa niyang isinusulong ang mga kagustuhan ng imperyalistang US sa pandarambong sa ekonomya at sa paggamit sa buong Pilipinas bilang malaking baseng militar para konsolidahin ang hegemoniya sa Asia-Pacific at kubkubin ang Tsina.

Malalaking hamon ang sasalubungin at mabibigat na tungkulin ang babalikatin ng KMP sa mga darating na buwan kaugnay ng APEC summit at pambansang eleksyon, at sa konteksto ng kampanya para patalsikin ang rehimeng US-Aquino at wakasan ang bulok at imbing paghahari nito. Buo ang tiwala naming sa PPC na matagumpay na matutugunan ng KMP ang mga hamon at tungkuling ito.

Mabuhay ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas!
Mabuhay ang masang magsasaka!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
* * *
audience 1 audience ka rey 1 ka rey karl guest