Posts

Compressed Work Week Bill: Pasado o Palyado?

Kasalukuyang dinidinig pa rin sa Senado ang bill hinggil sa “compressed work week”, isang iskema ng pleksibleng paggawa.

Anila, pabor daw ito sa mga manggagawa dahil mas magiging produktibo kung mas mahaba ang oras ng paggawa kada araw. Dapat ba silang sumang-ayon dito? Ano ba ang epekto nito sa kanilang sahod at kalusugan?

Isa ito sa mga isyu ng manggagawa sa papalapit na Mayo Uno.

Panoorin ang bidyo ng MayDay Multimedia: