Posts

Putragis Amang!

Putragis amang! Kami’y namamalimos lamang ng kapirasong lupa
Bakit pinaputok ang kanilang sandata?
Hayup nga ba kaming hayup sa turing 
Bakit kaming gutom, bala ang pinakain!

Putragis amang! Ang palasyo pala ay hindi dulugan ng awa 
Ang kongreso pala’y kongreso ng panginoong may lupa
Saan namin hahanapin 
Ang pangakong pag-laya?

Putragis amang! Huwag nila kaming itulak sa dingding 
Mabangis sumalakay ang mga ginutom
Sa tagisan ng bagang kapag wala nang madurog na kanin
Huhulagpos ang malaong galit na kimkim!

Sumpain ang US!
Si Cory, si Starke, at mga katulad nila
Silang nagbibigay ng laya na busabusin ang paggawa 
Silang nagpapahintulot sa mga panginoong may lupa!

O hari ng gatilyo, hukbo ng mga hukbo
Bayani ng mga bukirin
Idulot mong sa mga kamay namin
Madurog ang mga salarin!

  • This poem had been repeatedly performed at rallies commemorating the Mendiola Massacre of 22 January 1987 when 12 peasants were killed and at least 51 others were injured. According to Mendiola Massacre survivor Mirriam Aledia, who recalled the poem from memory, the poem was performed by an old man during an indignation rally at Mendiola a few days after the massacre took place. The name of the author remains unknown.
  • The featured image is a cartoon by Mark Suva on the occasion of the massacre’s 32nd anniversary today. The background photo he used was taken from kahimyang.com. All rights to the original photographer.