Posts

PODCAST: Renato Baleros Sr hinggil sa pakinabang ng mamamayan sa usapang pangkapayapaan at ang hamon kay Pangulong Duterte

Ang panayam kay Renato Baleros Sr., Consultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ay bahagi ng programa sa radyo sa panahon ng Kampuhan ng mga Lakbayanis ng Visayas. Ginanap ito noong Disyembre 7, 2016 sa Polytechnic University of the Philippines.

Sina Raymund Villanueva ng Kodao Productions at Ronalyn Olea ng Bulatlat.com at Vice President ng International Asspciation of Women in Radio and Television – Philippines ang mga tagapagpadaloy ng programa sa ilalim ng proyektong Radyo Tacloban.

PODCAST: Concha Araneta-Bocala hinggil sa kanyang reaksyon kay Sec. Dureza sa kalagayan ng political prisoners sa bansa

Ang panayam kay Concha Araneta-Bocala, Consultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ay bahagi ng programa sa radyo sa panahon ng Kampuhan ng mga Lakbayanis ng Visayas. Ginanap ito noong Disyembre 7, 2016 sa Polytechnic University of the Philippines.

Sina Raymund Villanueva ng Kodao Productions at Ronalyn Olea ng Bulatlat.com at Vice President ng International Asspciation of Women in Radio and Television – Philippines ang mga tagapagpadaloy ng programa sa ilalim ng proyektong Radyo Tacloban.

PODCAST: Concha Araneta Bocala on genuine agrarian reform and national industrialization

Ang panayam kay Concha Araneta-Bocala, Consultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ay bahagi ng programa sa radyo sa panahon ng Kampuhan ng mga Lakyabanis ng Visayas. Ginanap ito noong Disyembre 7, 2016 sa Polytechnic University of the Philippines.

Sina Raymund Villanueva ng Kodao Productions at Ronalyn Olea ng Bulatlat.com at Vice President ng International Association of Women in Radio and Television – Philippines ang mga tagapagpadaloy ng programa sa ilalim ng proyektong Radyo Tacloban.

PODCAST: Concha Araneta-Bocala hinggil sa CASER at karanasan niya bilang political detainee

Ang panayam kay Concha Araneta-Bocala, Consultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ay bahagi ng programa sa radyo sa panahon ng Kampuhan ng mga Lakbayanis ng Visayas. Ginanap ito noong Disyembre 7, 2016 sa Polytechnic University of the Philippines.

Sina Raymund Villanueva ng Kodao Productions at Ronalyn Olea ng Bulatlat.com at Vice President ng International Asspciation of Women in Radio and Television – Philippines ang mga tagapagpadaloy ng programa sa ilalim ng proyektong Radyo Tacloban.

Human rights raps in the Philippines

Human Rights Day 2015 in the Philippines with street protests on violations under a neocolonial regime. Speakers include torture victim Fr. Ben Alforque and KARAPATAN secretary-general Tinay Palabay. The International League of Peoples’ Struggle (ILPS) also demanded the release of Palestinian leader Khalida Jarrar and all political prisoners.

KMP @ 30

PAGBATI SA IKA-30 ANIBERSARYO NG KILUSANG MAGBUBUKOD NG PILIPINAS
Hulyo 25, 2015
Rey Claro Casambre
Executive Director
Philippine Peace Center

Sa ngalan ng Philippine Peace Center, malugod kong binabati ang kasapian at pamunuan ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) sa Ika-30 Anibersaryo ng pagkakatatag nito.

Nakikiisa kami sa sambayanang Pilipino sa pagbati sa inyo sa lahat ng tagumpay na inyong natamo sa pangunguna sa mga hayag na pakikibaka ng masang magsasaka at manggagawang bukid laban sa pyudal at malapyudal na pang-aapi at pagsasamantala sa kamay ng mga lokal at dayuhang naghaharing uri.

Nagiging tumpak at mabisa ang pangunguna ninyo sa mga pakikibakang ito dahil mahigpit ninyo itong iniuugnay sa pakikibaka ng buong sambayanang Pilipino para sa pambansang pagpapalaya, tunay na demokrasya at katarungang panlipunan. Sa gayon ay nagiging makabuluhan at mahalaga ang ambag ninyo sa pagpupukaw, pag-organisa at pagpapakilos ng masang magsasaka bilang pangunahing pwersa ng pambansa-demokratikong rebolusyon.

Taas-kamao kaming nagpupugay sa lahat ng kasapi ng KMP at mga magsasakang martir na nag-alay ng pinakamataas na sakripisyo para sa mga pakikibakang ito.

Mahigpit na nasasapol ng KMP ang kahalagahan ng paggamit sa lahat ng larangan at pamamaraan ng hayag na pakikibaka para sa pagsulong ng demokratiko at pambansang interes ng sambayanang Pilipino. Kami sa PPC ay mapalad at natutuwang makasama ang KMP sa pagtutulak ng negosasyong pangkapayapaan para maihayag ang tunay na kalagayan at mga karaingan ng masang anakpawis at ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kagalingan. Aktibong lumahok ang KMP sa pagtutulak na mabuo at malagdaan ang Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) sa pagitan ng Gobyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). At matamang sumusubaybay at umaambag ang KMP sa pagbubuo ng mga panukala para sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms, kung saan ang Repormang Agraryo at ang karapatan at kagalingan ng mga magbubukid ay malalaki at mayor na mga usapin.

Puspusan at mapanlikhang nagagamit ng KMP ang reaksyunaryong Kongreso bilang isang plataporma sa pagtataguyod sa makauring interes ng masang magbubukid sa pamamagitan ng Anakpawis Party List at mga kaalyado nitong partido sa Blokeng Makabayan. Matingkad na halimbawa nito ang paglalantad sa CARP at CARPER at ang pagtataguyod ng Genuine Agrarian Reform Bill o GARB. Hindi rin nagpapabaya ang KMP sa pagtatanggol at pagtataguyod sa mga karapatang sibil, pulitikal at pang-ekonomya sa reaksyunaryong mga Korte, sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga hacendero at malalaking panginoong maylupa, o sa pagtatanggol sa mga magsasakang sinasampahan ng mga gawa-gawang kaso.

Malinaw sa KMP ang kahalagahan ng pandaigdigang pagkakaisa ng mga masang anakpawis. Aktibo itong lumalahok sa mga solidarity conferences at sa pagbubuo at pagpapalakas ng mga pormasyong anti-imperyalista tulad ng Asian Peasant Coalition at International League of People’s Struggle.

Sa kagyat, malaki ang nagagampanang papel, at malaki pa ang magagawa ng KMP sa puspusang paglalantad at paghihiwalay sa rehimeng US-Aquino, laluna dahil sa matingkad na katangiang cacique at malaking panginoong maylupa ni Benigo Simeon Aquino III, at dahil higit pa niyang isinusulong ang mga kagustuhan ng imperyalistang US sa pandarambong sa ekonomya at sa paggamit sa buong Pilipinas bilang malaking baseng militar para konsolidahin ang hegemoniya sa Asia-Pacific at kubkubin ang Tsina.

Malalaking hamon ang sasalubungin at mabibigat na tungkulin ang babalikatin ng KMP sa mga darating na buwan kaugnay ng APEC summit at pambansang eleksyon, at sa konteksto ng kampanya para patalsikin ang rehimeng US-Aquino at wakasan ang bulok at imbing paghahari nito. Buo ang tiwala naming sa PPC na matagumpay na matutugunan ng KMP ang mga hamon at tungkuling ito.

Mabuhay ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas!
Mabuhay ang masang magsasaka!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
* * *
audience 1 audience ka rey 1 ka rey karl guest

P1NAS: Hands off Philippines, independence day twin rally

A twin rally was held last June 12, 2015, independence day in front of China embassy at Makati City and US embassy at Manila, to calls on the Filipino people to stand in defense of national sovereignty and territorial integrity against the foreign powers that seek to tear the Philippines apart.

Chinese Consulate to US Embassy
June 12, 2015

KMP: Cha-cha is only for the benefit of hacienderos not for Filipino people

The militant peasant group Kilusang Magbubukid ng Pilipinas held a 3 day vigil in front of the House of Representativesa from June 8 to June 10, to condemn the so-called economic Charter Change. They said that the economic Cha-cha was being pushed by the Aquino administration-controlled Congress is only for the benefit of the hacienderos like President Aquino whose family still controls the sprawling Hacienda Luisita sugar estate in Tarlac.

The KMP also said that “economic Charter Change will intensify land-grabbing in the countryside and worsen the export-oriented and import dependent orientation of the economy. Local production that is dependent on imported inputs will be directed to serving the needs of globalization.”

House of Representatives, Quezon City
June 9-10, 2015

Philippine Land Reform Movement launched

Led by the Peasant Movement of the Philippines (Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP), the broadest formation to assert genuine agrarian reform in the country was launched on May 28, 2015. The Philippines chapter of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS-Phils) supports the movement along with various sectors, cause-oriented groups and institutions.